• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 26510 0 5883

Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 1.2/13: Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η υλοποίηση του 1.2.β/13: «Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού».

Το συγκεκριμένο έργο, στοχεύει στα παρακάτω:

  • Την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φαινόμενο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων
  • Την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των στάσεων απέναντι στην διαφορετικότητα.
  • Την αμοιβαία αποδοχή των μαθητών γηγενών και αλλοδαπών και την προώθηση της ένταξής τους ως αμφίδρομης διαδικασίας μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής.
  • Την εκμάθηση της υγιούς αντιμετώπισης μέσω επιχειρημάτων, στάσεων και δράσης των φαινομένων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

Το Έργο υλοποιείται μέσω βιωματικών, παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εντός του σχολικού χώρου), οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητών, προερχόμενων από Τρίτες Χώρες (μη ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, έως και 30 Ιουνίου 2015.

Οι παρεμβάσεις αυτές χρησιμοποιούν ως μέσο μη παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας – και ιδιαίτερα διαπολιτισμικής επικοινωνίας – οι οποίες είναι περισσότερο ελκυστικές και μπορούν να αποφορτίζουν το τεταμένο σχολικό κλίμα. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται συνήθως αποδεκτές με ενθουσιασμό από τους μαθητές και έχει αποδειχθεί ότι ενδυναμώνουν την επικοινωνία μεταξύ τους, αίροντας σε μεγάλο βαθμό στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ταυτόχρονα, βοηθούν στην εκπαίδευση των συναισθημάτων, που είναι βασικό ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο.

Οι παρεμβάσεις - δραστηριότητες βασίζονται στο θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκφραση, τη ρητορική και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, καθώς και στη σχολική διαμεσολάβηση, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και γενικότερα την εκπαίδευση των συναισθημάτων των μαθητών.

Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι τα εξής: